kr 0,00
0

Salgsvilkår for Fasvo AS

1 GENERELT

Disse salgsvilkårene gjelder kjøp av produkter på www.fasvo.no

Selger er Fasvo AS, Org.nr.: 967 760 420, Pancoveien 9 1621 Gressvik, Epost: post@fasvo.no («Selger«). Kjøper er den personen som foretar bestillingen («Kjøper«).

Ved å gjennomføre et kjøp aksepterer Kjøper disse salgsvilkårene. Salgsvilkårene vil sammen med bestillingen, opplysninger gitt i bestillingsløsningen eller på nettsiden, og bestillingsbekreftelsen utgjøre avtalegrunnlaget for kjøpet («Avtalen«). I tillegg reguleres forbrukerkjøp bl.a. av forbrukerkjøpsloven, digitalytelsesloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Disse lovene er tilgjengelige på https://lovdata.no/.

Kjøper må være over 18 år eller på annen måte ha fullmakt og rettslig myndighet til å inngå avtale om kjøp. Kredittkjøp kan bare gjennomføres av personer over 18 år.

2 PRODUKTER

2.1 levering

Ved kjøp av produkter i nettbutikken vil levering skje som angitt i bestillingsløsningen, eller uten unødig opphold og senest 30 dager etter mottatt bestilling. Produktet leveres til den adressen Kjøper har oppgitt i sin bestilling.

For uavhentede pakker vil Kjøper bli belastet et gebyr på kr 199 for å dekke kostnadene Selger har hatt i forbindelse med forsendelse og retur.

2.2 Utsolgte produkter

Selger forbeholder seg retten til å kansellere bestillingen eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Kjøper vil i så fall bli varslet om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva Selger kan tilby i stedet. Kjøper vil få muligheten til å akseptere det nye tilbudet med de endringer som er angitt i forhold til opprinnelig bestilling, eller kansellere bestillingen.

3 PRIS OG BETALING

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

Betaling kan etter Kjøpers eget valg skje gjennom Vipps eller andre tredjeparts betalingsløsninger som Selger til enhver tid tilbyr ved utsjekk.

Ved bruk av bank- eller kredittkort til produktskjøp vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling og belastet samme dag som produktet sendes til Kjøper. Ved forsinket betaling kan Selger kreve forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven fra forfall til betaling skjer. Ved manglende betaling kan kravet etter foregående varsel bli sendt til inkasso.

4 ANGRERETT

Kjøper har i utgangspunktet 14 dagers angrerett på alle kjøp.

Angreretten forutsetter at Kjøper innen 14 dager fra mottak av leveransen (produktet) gir Selger skriftlig melding om at angreretten gjøres gjeldende. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Ved kjøp av produkter forutsettes videre at Kjøper returnerer produktet til Selger innen ytterligere 14 dager. Produktet må være uskadd og ubrukt i originalemballasje, og for øvrig i samme forfatning som da Kjøper mottok produktet. Eventuelle merkelapper, hang-tags o.l. skal ikke være fjernet. Returkostnadene bæres av Kjøper, jf. angrerettloven § 15 (1), og forsendelsen må merkes med navn og ordrenummer.

Kjøper kan angre kjøpet ved å fylle ut angreskjema eller ved å kontakte Selger på post@fasvo.no. Angreskjemaet sendes også til Kjøper på e-post sammen med ordrebekreftelsen.

Dersom angreretten benyttes vil Selger kreditere kjøpesummen innen 14 dager etter at angremeldingen er mottatt, eller når produktet er mottatt i retur eller Kjøper har fremlagt dokumentasjon for at produktet er sendt i retur.

5 FORSINKELSE

Ved manglende eller forsinket levering som ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper i henhold til reglene i digitalytelsesloven kapittel 4 og forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene:

  • holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
  • fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse ved at Selger leverer produktet
  • heve Avtalen
  • kreve erstatning fra Selger for tap som er lidt som følge av forsinkelsen

Kravet må rettes til Selger innen rimelig tid. Det anbefales at kravet fremsettes skriftlig, enten ved å benytte kontaktskjemaet på nettsiden eller på post@fasvo.no

6 MANGEL

Dersom det foreligger en mangel ved leveransen av produkt som ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper i henhold til reglene i digitalytelsesloven kapittel 5 og forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene:

  • holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
  • kreve retting eller omlevering
  • kreve prisavslag dersom Selger ikke foretar retting eller omlevering
  • heve Avtalen dersom mangelen ikke er uvesentlig
  • kreve erstatning fra Selger for tap som er lidt som følge av mangelen

Krav som følge av mangel ved produkt forutsetter at Kjøper har varslet Selger om dette (reklamert) innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom reklamasjonen fremsettes innen 2 mnd. fra mangelen ble eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter levering av produktet.

Det anbefales at reklamasjon og krav som følge av mangel fremsettes skriftlig, enten ved å benytte kontaktskjemaet på nettsiden eller på post@fasvo.no Selger vil deretter bistå Kjøper videre med reklamasjonen, herunder med eventuell returforsendelse og tilbakebetaling av kjøpesum eller prisavslag, der det er aktuelt.

7 PERSONOPPLYSNINGER

Selger har rett til å behandle Kjøpers personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å gjennomføre Avtalen. Dette kan etter omstendighetene typisk omfatte opplysninger om navn, epostadresse, telefonnummer, betalingsopplysninger, postadresse/leveringsadresse og/eller andre relevante opplysninger Kjøper oppgir til Selger.

Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Selger skal få gjennomført Avtalen, eller i lovbestemte tilfelle. For eksempel videreformidles opplysninger til Selgers betalingsleverandør for å kunne gjennomføre betalingen.

Nærmere informasjon om Selgers behandling av Kjøpers personopplysninger er inntatt i Selgers personvernerklæring tilgjengelig her.

8 TVISTER OG KONFLIKTLØSNING

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på www.forbrukertilsynet.no.

Kjøper kan også inngi klage til forbrukerrådet. Forbrukerrådet er et statlig forvaltningsorgan som veileder forbrukere og megler i tvist mellom forbruker og næringsdrivende. Forbrukerrådet er tilgjengelig på www.forbrukerraadet.no.

Tvister som ikke kan løses i minnelighet kan henvises til behandling ved de alminnelige domstoler med Vestfold tingrett som verneting.