kr 0,00
0

Fasvo er et ideelt aksjeselskap som ble stiftet i 1993 og eies av Fredrikstad kommune.

Vi er opptatt av å skape faglig og personlig mestring, yrkesstolthet og arbeidsglede. I 2023 omfatter vårt samfunnsansvar i alt 140 mennesker.

Vi jobber for å tilrettelegge for et mangfoldig arbeidsliv hvor utenforskap og annerledeshet ikke lengre er et tema.

VTA-tiltaket

VTA står for varig tilrettelagt arbeid og er et tiltak som utføres i samarbeid med Nav.

Fasvo tilbyr tilrettelagt arbeid for mennesker som har uføretrygd, som likevel ønsker å være i jobb. I 2023 har vi 87 personer i tiltaket.

Arbeidsoppgavene vil være tilrettelagt den enkelte arbeidstaker og ha fokus på personlig vekst, opplæring og utvikling. På hver avdeling jobber arbeidsledere og fagarbeidere tett med arbeidstakerne for å veilede og motivere i arbeidshverdagen. Hver arbeidstaker har sin individuelle plan med tilpassede mål.

I tiltaket har man uføretrygd som hovedinntekt, og får utbetalt en timesbasert bonuslønn fra oss i tillegg. Lønnen fra oss går ikke utover uføretrygden.

Vi ønsker å tilby et inkluderende, verdig, meningsfylt og godt arbeidsmiljø.

Søke om VTA-plass?

For å søke arbeidsplass i Fasvo må du være engasjert og ha lyst til å jobbe.

For å søke arbeidsplass i Fasvo må du være engasjert og ha lyst til å jobbe.

Tiltaket kan være aktuelt for deg som:

  • Mottar uføretrygd, eller at det i nær fremtid forventes å få dette innvilget
  • Trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging
  • Bor i Fredrikstad kommune

Lærekandidat

Fasvo er godkjent som lærebedrift i salg, logistikk-, anleggsgartner-, kokk, IKT- servicefaget, samt kontor og administrasjonsfaget

Vi har for tiden 23 lærekandidater.

Når målet er å gjennomføre deler av en læreplan og ikke hele, kan lærekandidatordningen være det riktige valget.

Hvor store eller hvilke deler av læreplanen lærekandidaten skal ha opplæring i er individuelt og avtales mellom lærekandidat og bedrift. Den formelle godkjenningen av opplæringskontrakten gjøres av Viken Fylkeskommune.

Opplæringen avsluttes med en prøve; en kompetanseprøve. Det er prøvenemnda i det enkelte fag som bedømmer kompetanseprøvene.

Lærekandidatene får låne alt nødvendig arbeidstøy, verneutstyr etc. de trenger i læretiden.

Lærekandidatene mottar bonuslønn pr. arbeidet time. Lærekandidatene har akkurat de samme rettighetene som faste ansatte og følger arbeidsmiljøloven.

Ytterligere informasjon om ordningen kan du få hos Merete Blomberg

Telefon: 419 01 657, mail: merete@fasvo.no

Yrkesfaglig fordypning

Elever som ønsker seg en læreplass i Fasvo må igjennom en kartlegningsperiode. Dette kalles yrkesfaglig fordypning (YFF)

Det vanligste er at vi tar imot elever til YFF den våren de går i VG2, men her kan det også gjøres individuelle avtaler. I løpet av denne perioden (vanligvis 20 dager) får elevene kartlagt sine arbeidsferdigheter og interesser og ikke minst finner vi ut av om elevene trives hos oss. Målet med denne kartleggingsperioden er også å bestemme seg for hvilket lærefag man skal starte i. Når kartleggingsperioden er over, tar Fasvo stilling til om de ønsker å tilby en læreplass til eleven.

Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Viken – OKvekst

Paraplyorganisasjonen for denne ordningen er opplæringskontoret for vekstbedrifter i Viken.

Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Viken, OKvekst har 32 medlemsbedrifter i Viken hvor vi tilbyr varierte og tilrettelagte opplæringsarenaer.

Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringen av sine lærlinger og lærekandidater. Det finnes både bransjevise og tverrfaglige opplæringskontorer. Opplæringskontoret inngår i dette tilfelle opplæringskontrakten med lærekandidaten, og det er bedriften som ansetter lærekandidaten og dermed har lønns- og arbeidsgiveransvaret. De fleste av våre lærekandidater har ytelser fra Nav.

OKvekst har lærekandidater i ulike fag, som blant annet logistikk, salg, kontor- og administrasjon, institusjonskokk og anleggsgartnerfaget.

OKvekst fungerer som et bindeledd mellom medlemsbedriftene, lærekandidatene og Viken Fylkeskommune. Okvekst bidrar i formidling og opplæring av lærekandidater i våre medlemsbedrifter. Opplæring i OKvekst er en del av det spesialpedagogiske tilbudet i Viken fylkeskommune, og er nedfelt i en egen samarbeidsavtale.

Opplæringen følger 2+2 modellen for yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring. OKvekst skal sikre at opplæringen blir gitt i samsvar med vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven og læreplanen i faget.

OKvekst fungerer som et bindeledd mellom medlemsbedriftene, lærekandidatene og Viken fylkeskommune.

Se gjerne deres hjemmeside www.okvekst.no for mer informasjon.